top of page

Kallelse till extrastämma 28 november

Samfällighetsföreningen har i Mark- och miljödomstolen fått talan om klander väckt mot sig gällande några årsstämmobeslut. Då domstolen valt att bifalla talan om klander, är besluten tagna under punkterna 8, 9, 11 samt 12 b, c, e, f och g på ordinarie stämma upphävda.


Styrelsen beklagar givetvis den uppkomna situationen vilken till stora delar grundar sig på den information, felaktig har det visat sig, styrelsen fått från REV (Riksförbundet Enskilda Vägar) gällande tillvägagångssätt vid årsstämma under Corona-pandemin.


Med anledning av detta kallar vi till extrastämma för att ta om de upphävda beslutspunkterna.Datum: Söndag 28/11 2021 klockan 11:00


Plats: Matsalen, Näshulta skolaFörslag till dagordning


1. Extrastämmans öppnande.


2. Val av ordförande vid extrastämman samt val av protokollförare.


3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).


4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

5. Prövning om extrastämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkänna förslag till dagordning

7. Framläggande av årsbokslut och revisionsberättelse

8. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning


9. Ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut angående styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd


11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter


12. Meddelande av plats där protokoll från stämman hålls tillgängligt


13. Övriga frågor


14. Extrastämmans avslutandeKan eller vill man inte deltaga kan man använda en fullmakt - mer om detta finns att läsa här.


Stämmohandlingar finns att ta del av här.

132 visningar

留言


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page