GA4 Sjövatten

Föreningen ansvarar för sjövattenledningar och dess funktion fram t.o.m. de utkastare som finns till varje fastighet. Skulle utkastaren skadas av enskild fastighetsägare, dess besökare eller vid entreprenadarbeten kopplat till enskild

fastighet, så att reparation krävs, kommer fastighetsägaren att debiteras de reparationskostnader som uppkommer.

 

Fastighetsägaren ansvarar för det som är påkopplat på utkastare hela vägen in till egen fastighet.

 

Fastighetsägaren ansvarar för att de kopplingar och ledningar som finns ifrån respektive utkastare, är installerade på ett sådant sätt, att de inte skadas vid föreningens normala skötsel av vägarna såsom dikesgrävning, kantskärning, kantslåtter, vägsladdning och snöröjning. Denna ansvarsfördelning har gällt hos Eskilstuna kommun och gäller alltså även fortsatt då föreningen tagit över ansvaret för vägarna och sjövattnet.

 

Vid skada

Uppstår skada på utkastare eller ledningar, ingående i sjövattensystemet, som innebär läckage kontakta i första hand sjövattenansvarig, Kenneth Svensson på telefon 070-554 31 29 som vidarebefordrar ärendet till lämplig part.

Sker motsvarande på dricksvattensystem kontakta i första hand Eskilstuna Energi & Miljö (EEM) kundservice på telefon 016-710 23 00 eller via e-post och i andra hand sjövattenansvarig Kenneth Svensson på 070-554 31 29.