top of page

Samfällighetsavgift

Om man äger en fastighet som ingår i en samfällighet så är medlemskapet obligatoriskt och innebär även att man får betala en samfällighetsavgift. Utgångspunkten för en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning är det så kallande anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet sätter ramarna för en samfällighetsförenings verksamhet. Dessa dokument hittar du här.

Sammanfattningsvis ansvarar samfälligheten av underhåll av områdets vägar, grönytor, badplats och parkeringsytor. Utöver detta ansvarar samfälligheten för distribution av sjövatten till vattenposterna under sommarperioden.

För att täcka kostnader för skötsel av vårt område, debiteras varje fastighetsägare en samfällighetsavgift. Storleken på avgiften beslutas av årsstämman som hålls varje år i april och dit alla medlemmar är kallade. 

Från och med 1 januari 2023 är samfällighetsföreningen momsregistrerad vilket innebär att samfällighetsavgiften fortsättningsvis inkluderar 25% moms. 

bottom of page