top of page

Fullmakts- och omröstningsförfarande                     

Ombud

Om medlem i föreningen inte kan närvara på stämman kan denne utse någon annan att vara ombud för hen på stämman. Det kan vara annan medlem i föreningen eller någon utomstående. En viktig begränsning är att ett ombud inte får företräda fler än en fastighet, dvs. en utomstående kan endast vara ombud för en fastighet. En medlem som agerar ombud kan alltså representera sin egen fastighet plus ytterligare en fastighet.

Fullmakten

Ett ombud måste alltid uppvisa fullmakt på stämman. Om en fastighet ägs av fler än en person måste fullmakten vara undertecknad av samtliga delägare. En fastighet företräds alltså av samtliga ägare. Exempelvis om den ägs av två personer och endast den ene deltar på stämman måste denne uppvisa fullmakt från den andre för att kunna rösta på stämman eftersom fastigheten i sin helhet annars inte är representerad.

 

Det är alltså mycket viktigt att fullmakt uppvisas om man är ombud för någon annan på stämman för att kunna utnyttja sin rösträtt. Fullmaktsblankett finns att hämta här.

 

Omröstningsregler

Huvudregeln är en medlem - en röst, den så kallade huvudtalsmetoden. Observera att den som äger flera fastigheter ändå bara har en röst. Om fastigheten ägs av flera personer måste de vara överens om hur de ska rösta annars får de lägga ner sin röst.

 

Rösterna räknas genom huvudtal och beslut fattas som huvudregel genom enkel majoritet, dvs. det förslag som fått flest röster anses som taget. Beslut tas genom acklamation om inte omröstning (votering) begärs. Personval ska ske via slutna sedlar om någon begär det (se Stadgarna). Sluten omröstning kan även genomföras för andra frågor men bör undvikas så långt som möjligt eftersom det är en tidskrävande procedur.

bottom of page