top of page

GA2 Vägar

GA-ansvarig är kontakt för medlemmarna gällande synpunkter på skötsel och underhåll av vägarna samt är länken till styrelsen.

 

GA-ansvarig är kontakt mot de entreprenörer som används och är den som beställer de uppdrag som skall genomföras. Medlem har inte rätt att själv beställa uppdrag i föreningens namn utan görs detta får medlem själv stå för kostnaden.

 

GA-ansvarig deltar som ”expert” vid förhandlingar och upprättande av avtal med leverantörer av tjänster inom ansvarsområdet.

 

GA-ansvarig attesterar de fakturor och ersättningar som är kopplade till ansvarsområdet.

 

GA-ansvarig ska regelbundet, minst 2 gånger per år, inspektera vägområdet och vid behov föreslå underhållsåtgärder som kräver investering så att det kan tas upp i nästkommande budget och beslutas på årsstämma.

 

Alla åtgärder förenade med kostnader för föreningen som inte ryms inom löpande och normal skötsel i beslutad budget skall förankras och beviljas av styrelsen.

 

Arbeten som utförs på uppdrag av styrelse eller GA-ansvarig ersätts enligt taxa beslutad på årsstämma.

Grävarbeten

Vid grävarbeten i väg eller diken behöver en anmälan till EEM göras. GA-ansvarig har ansvar för denna anmälan, som görs via ledningskollen.se minst 10 dagar innan arbetet påbörjas. EEM kommer då och märker upp var eventuella elledningar är nergrävda. Mer info finns att läsa på EEMs hemsida.

 

Sommarunderhåll

Hyvling i kombination med saltning samt sladdning av Semestervägen görs vid behov, normalt 1-2 gånger per år beroende på vägens beskaffenhet. 

 

Dikesslåtter utförs 2 gånger per år (juni och augusti) efter avrop.

Grusning av vägar sker vid behov dock i normalfallet vart 5:e år.

Vinterunderhåll

Enligt nuvarande avtal med utförarare gäller följande:

Under snöfall och upp till 6 timmar därefter, inte ha större snödjup än åtta (8) cm. Sanda inom 6 timmar efter att nederbörd som förorsakat halka upphört. Vinterväghållning ska utföras på sådant sätt, att trafiksäkerhet och
framkomlighet upprätthålls för de fordon som normalt är tillåtna på det aktuella vägnätet.


Alla arbeten, förutom vinterunderhåll enligt ovan, ska endast ske skriftligen på beställning av vägansvarig eller av ordförande i Samfälligheten.

Utförs arbete på uppdrag av enskild medlem i föreningen ska kostnad för detta debiteras denne.

Vikten av fungerande diken

En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten på/i vägen kan försämra bärigheten, orsaka halka, ge tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från ytan utan att det tränger ner i vägkroppen och då kommer dikenas viktiga betydelse in. Det är därför viktigt att diken sköts så att vattnet kan transporteras bort från vägområdet. Vikten av diken beskrivs i detta dokument.

bottom of page