GA2 Vägar

GA-ansvarig är kontakt för medlemmarna gällande synpunkter på skötsel och underhåll av

vägarna samt är länken till styrelsen.

 

GA-ansvarig är kontakt mot de entreprenörer som används och är den som beställer de uppdrag som skall genomföras. Medlem har inte rätt att själv beställa uppdrag i föreningens namn utan görs detta får medlem själv stå för kostnaden.

 

GA-ansvarig deltar som ”expert” vid förhandlingar och upprättande av avtal med leverantörer av tjänster inom ansvarsområdet.

 

GA-ansvarig attesterar de fakturor och ersättningar som är kopplade till ansvarsområdet.

 

GA-ansvarig ska regelbundet, minst 2 gånger per år, inspektera vägområdet och vid behov föreslå underhållsåtgärder som kräver investering så att det kan tas upp i nästkommande budget och beslutas på årsstämma.

 

Åtgärder som kräver grävning i väg eller dike ska anmälas, minst 10 dagar före, till ESEM via www.ledningskollen.se så att de kommer och märker ut var elledningar är nedgrävda.

 

Alla åtgärder förenade med kostnader för föreningen som inte ryms inom löpande och normal skötsel i beslutad budget skall förankras och beviljas styrelsen.

 

Arbeten som utförs på uppdrag av styrelse eller GA-ansvarig ersätts enligt beslut på årsstämma 2019.

 

Sommarunderhåll

Hyvling i kombination med saltning samt sladdning av Semestervägen görs 1-2 gånger per år beroende på vägens beskaffenhet.

 

Dikesslåtter utförs 1 gång per år efter blomningsperioden.

 

Grusning av vägar sker vid behov dock i normalfallet vart 5 år.

 

Vinterunderhåll

Baserat på standard och rekommendation från REV ska snöröjning ske inom 6 timmar i samband med  snöfall som ger ett snödjup om 8 cm.

 

Halkbekämpning genom sandning ska ske inom 6 timmar efter det att nederbörd som orsakat halka har upphört.

 

Begär medlem snöröjning eller halkbekämpning av leverantör tidigare än detta får medlem själv stå för kostnaden för de extra insatserna.

Beslut om ovan taget vid styrelsemöte 2016-08-14

Vikten av fungerande diken

En av de allra viktigaste åtgärderna för att få en fungerande väg är att den är torr. Vatten på/i vägen kan försämra bärigheten, orsaka halka, ge tjälskador och mycket mer. Det gäller att få bort vattnet från ytan utan att det tränger ner i vägkroppen och då kommer dikenas viktiga betydelse in. Det är därför viktigt att diken sköts så att vattnet kan transporteras bort från vägområdet. Vikten av diken beskrivs i detta dokument.