top of page

GA3 Grönområden

Som GA-ansvarig ingår flera ansvarsområden såsom underhåll av området kring den kommunala badplatsen, samfällighetens egna klubbstuga men också öppna ytor och skogsområden. 

 

Badet

Samfälligheten har ett skötselavtal med Eskilstuna kommun som reglerar vilka delar samfälligheten och då GA-ansvarig Grönområden har ansvar för. För närvarande ingår viss tillsyn av säkerhetsutrustning, bryggor och övrig utrustning, städning av av strandområde samt  gräsklippning. Soptunnor körs också ut till Semestervägen dag innan sophämtning.

 

Klubbstugan

Ansvarar förutom skötseln av området runt stugan, även för det utvändiga underhållet.

Öppna ytor

Den större delen av områdets öppna ytor fungerar idag i huvudsak som beteshagar och spannmålsodling. Ansvarar för skötseln av gräsytor på fotbollsplan samt parkeringen vid badet.

Skogsområden

Föreningen ansvarar för och har möjlighet att utföra åtgärder inom områdets alla allmänningar. Vissa delar är idag beteshagar och möjligheter att ytterligare lägga till ytor som bete finns. För att hålla landskapet öppet är betestrycket en viktig faktor varför ett bra samarbete med jordbruksarrendatorn på Österby är mycket viktigt.

 

Åtgärder som större avverkningar eller slyrensning på allmänningar ansvaras och planeras av GA­-ansvarig som i eventuellt samråd med kommunens ansvarige planerar för detta.

 

Eftersom föreningen har ansvaret och förvaltningen av allmänningarna inom området så har styrelsen beslutat att till hälften stå för utbildning av några aktiva medlemmar som via teoretiska och praktiska prov erhållit A-B motorsågskörkort.

 

Fastighetsägare har möjlighet att framföra synpunkter och önskemål på åtgärder inom allmänningarna. Maila GA-ansvarig för Grönområden. I varje enskilt ärende görs dock en säkerhetsbedömning om det föreligger en direkt fara med luftburna ledningar eller byggnader i samband med framförda önskemål. Visar det sig att åtgärden är för farlig att utföra har GA-ansvarig rätt att neka utförandet.

bottom of page