GA3 Grönområden

Delansvar - Badet/Klubbstugan

 

Sly och högt gräs hålls efter vid strand, kanter och badväg samt att skräp plockas bort. Soptunnor skall köras ut till Semestervägen dag innan sophämtning.

 

Ansvarar för bryggor, flotte och att reparationer utförs vid behov. Ansvarar även för nyanskaffning vilket planeras tillsammans med GA-ansvarig.

 

Ansvar för kontakt med kommunen om sand och dass. Ansvarar för klubbhusets utvändiga underhåll.

Gräsytorna vid bad och klubbhus sköts av Delansvar - Öppna ytor.

 

Delansvar - Öppna ytor

 

Den större delen av områdets öppna ytor fungerar idag i huvudsak som beteshagar och spannmålsodling. I övrigt finns fotbollsplan, badparkering och bad.

 

Ansvarar för skötseln av gräsytor på fotbollsplan, bad och dess parkering.

Båtklubben ansvarar för den löpande skötseln av Båtudden och att den hålls ren från skräp . Sly, gräs och vass ska löpande hållas efter. Båtklubben ansvarar även för båtuppläggningen och att båtar utan ägare transporteras bort.

Delansvar - Skog

 

Föreningen ansvarar för och har möjlighet att utföra åtgärder inom områdets alla allmänningar. Vissa delar är idag beteshagar och möjligheter att ytterligare lägga till ytor som bete finns. För att hålla landskapet öppet är betestrycket en viktig faktor varför ett bra samarbete med jordbruksarrendatorn på Österby är mycket viktigt.

 

Åtgärder som större avverkningar eller slyrensning på allmänningar ansvaras av och planeras av GA­ ansvarig som i eventuellt samråd med kommunens ansvarige planerar för detta.

 

Eftersom föreningen tar över ansvaret och förvaltningen av allmänningarna inom området så har styrelsen beslutat att till hälften stå för utbildning av några aktiva medlemmar som via teoretiska och praktiska prov erhållit A-B motorsågskörkort.

 

Fastighetsägarna har möjlighet att framföra synpunkter och önskemål på åtgärder inom allmänningarna. Maila GA-ansvarig för grönområden.

  

I varje enskilt ärende görs en säkerhetsbedömning om det föreligger en direkt fara med luftburna ledningar eller byggnader i samband med framförda önskemål. Den eller de som fått förfrågan att utföra arbetet har styrelsens fullmakt att tacka nej till önskat arbete.