top of page

Valberedningen

valberedn.png
Valberedningen

På grund av bristande intresse kunde ingen valberedning bildas på senaste årsstämman. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att arbeta med valberedningsfrågan under året inför nästa ordinarie stämma.

Valberedningen har en central roll i samfälligheten. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i samfälligheten, deltar på aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i samfälligheten, hur samfälligheten utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Det viktiga för valberedningen är att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i samfälligheten. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda samfälligheten är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsstämman väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån samfällighetens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av samfällighetens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till samfällighetens ledning. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Som medlem i valberedningen ska du:

  • I god tid inför stämman ta kontakt med styrelsen för att få info om medlemslista och vilka uppdrag som ska tillsättas

  • Ha kontakt med medlemmarna för att hitta lämpliga kandidater till uppdragen

  • Till styrelsen, minst två månader före stämman, sända lista på personer som föreslås till val så att det kan sändas ut med kallelse

  • På stämman föreslå personer för val till uppdragen

bottom of page