top of page

Underhålls-  och förnyelseplan

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunalteknisk natur eller annars av större värde skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse. Anläggningar av kommunalteknisk natur är t.ex. vatten- och avloppsledningar, vägar, fjärrvärmesystem, parkeringsplatser, förbindelseleder, lekplatser och grönområden.

Enligt nuvarande stadgar i vår förening ska det avsättas minst 20% av aktuellt prisbasbelopp till underhålls- och förnyelsefonden årligen.

 

Styrelsen har tagit fram ett dokument som visar en plan på gällande underhållskostnader samt förslag på framtida investeringar.


Gällande underhållskostnaderna är dessa styrelsens uppskattningar, baserat på tidigare kostnader och kostnadsökningar över tiden samt intagna offerter.  

Aktuell underhålls- och förnyelseplan hittar du här.

bottom of page