top of page

Medlems ansökan om syssloman hos länsstyrelsen avslagenEn medlem i samfällighetsföreningen har under hösten 2021 ansökt om att länsstyrelsen ska förordna en syssloman i föreningen.


Istället för att återge ärendet i sin helhet har vi i styrelsen och på juristers inrådan istället valt att redovisa det som ett referat.


Som grund för ansökan har medlemmen anfört bl a att styrelsen inte är beslutsför då flera av besluten på den ordinarie årsstämman upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Vidare anser sökanden även att styrelsen har en bristande syn på föreningsdemokrati.


Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) får länsstyrelsen förordna en syssloman om styrelseledamots uppdrag upphört eller om styrelseledamot är förhindrad att utöva uppdraget och styrelsen då ej skulle vara beslutför. En syssloman får ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse. Sysslomannens förordnande gäller till dess beslutför styrelse åter finns. Sysslomannen har rätt till arvode som bestäms av länsstyrelsen. Arvodet, som kan kosta mer än 1 000 kronor per timme enligt REV (Riksförbundet enskilda vägar), skall betalas av föreningen och påverkar avsevärt föreningens ekonomi och därmed samfällighetsföreningens årsavgift negativt.


Styrelsen har som svar till Länsstyrelsen informerat om att en extra föreningsstämma hölls den 28 november där de upphävda besluten från ordinarie årsstämma åter behandlades.


Efter att även sökanden yttrat sig har Länsstyrelsen beslutat att ansökan ska avslås.

Länsstyrelsens motivering lyder i korthet:

Som regel bör syssloman förordnas endast om ett akut behov föreligger. Det har dock inte framkommit i ärendet att en sådan situation föreligger. De sakfrågor gällande förvaltning som sökanden har anfört i ärendet bör kunna hanteras inom samfällighetsföreningens ordinarie verksamhet. Det är därmed inte visat i ärendet att det skulle finnas någon grund för att förordna en syssloman.


Tiden för överklagan har nu gått ut och ingen av parterna har valt att överklaga beslutet.

Styrelsen beklagar den uppkomna situationen men framförallt det faktum att sökanden inte känner sig nöjd med styrelsens arbete. Styrelsen välkomnar dock länsstyrelsens beslut att avslå ansökan och ser fram emot ett nytt år där fokus och tid i stället kan läggas på aktiviteter som gagnar föreningen och föreningens medlemmar.


Länsstyrelsens beslut kan fås i sin helhet genom att kontakta länsstyrelsen i Södermanlands län på mail sodermanland@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 40 00 och angivandet av diarienummer 407-7175-2021.


Näshulta 2022-01-29

Styrelsen Näshulta-Österby Samfällighetsförening

768 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page