top of page

Nya regler för moms i en samfällighetsförening


En ny tolkning gällande momsregistrering har gjorts Skatterättsnämnden, vilket kommer påverka vår samfällighetsförening.


Uttaxeringen av samfällighetsavgiften kommer att momsbeläggas vilket innebär ett påslag om 25%.


Är man momsregistrerad så betyder det att man kan göra avdrag för den moms som betalas i

samband med att samfällighetsföreningen köper varor och tjänster. I budget för år 2023 har

styrelsen i möjligaste mån tagit hänsyn till detta med syftet att årsavgiften inte ska behöva höjas.


Frågan om Skatteverkets nya syn på samfällighetsföreningar har utretts under snart ett år och i

februari fattade Skatterättsnämnden beslut att gå på Skatteverkets förslag.


Vår intresseorganisation REV, (Riksförbundet Enskilda Vägar), arbetar med frågan om man ska begära överprövning eller inte.


För mer information gällande moms för samfällighetsföreningar - se nedan.


Sammanfattning

En oenig Skatterättsnämnd har nu med en rösts övervikt slagit fast att en samfällighetsförening

momsmässigt tillhandahåller tjänster till sina medlemmar. Skatterättsnämnden delar därmed

principiellt Skatteverkets uppfattning i sitt ställningstagande från den 15 februari 2022.

Samfällighetsföreningar som har en högre årsomsättning än 80.000 kr (exklusive bidrag från det

allmänna och moms) ska därmed debitera moms på de uttaxeringar som sker till föreningens

medlemmar.


Fördjupande beskrivning

Från 2022 ska en samfällighetsförening vara momsregistrerad om föreningen uppför och förvaltar en

gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen.

En samfällighetsförening kan till exempel förvalta en parkeringsplats, lekplats, småbåtshamn eller en

väg. Föreningen omsätter då varor och tjänster och bedriver ekonomisk verksamhet.


Medlemmarna ska betala sin andel av samfällighetens kostnader. Andelen finns angiven i

samfällighetens debiteringslängd. Beloppet som varje medlem ska betala beslutas på årsstämman

och kallas uttaxerade belopp eller debiterade belopp. Föreningen ska sedan ta ut moms med

utgångspunkt från det totala uttaxerade eller debiterade beloppet. I beloppen ingår till exempel

löpande driftskostnader för anläggningen, räntor, amorteringar och arvoden.


Föreningen ska även ta ut moms på andra ersättningar. Det kan till exempel vara:

* separata betalningar som görs av medlemmarna för föreningens förvaltning

* betalningar för varor och tjänster som föreningen köper in och säljer vidare till

medlemmarna, till exempel försäljning av vatten.


Skattesatsen för förvaltningstjänster är 25%.


Från och med när ska en samfällighetsförening vara momsregistrerad?

En samfällighetsförening ska vara registrerad för moms från den dagen föreningen börjar bedriva

ekonomisk verksamhet. Detta har inte varit Skatteverkets syn tidigare och därför har Skatteverket

tagit fram ett nytt ställningstagande som innebär att man har ändrat syn på när en

samfällighetsförening ska vara registrerad för moms.


Om föreningen vill bli skattskyldig till moms för tid innan ställningstagandet publicerades kan

föreningen begära det. Föreningen ska då redovisa både utgående och ingående moms för sin

verksamhet. Vanligtvis fattar Skatteverket inte beslut på eget initiativ som rör äldre

redovisningsperioder när vi publicerar ställningstaganden med en förändrad syn.


Momsbefrielse för låg omsättning

En samfällighetsförening med en omsättning på högst 80 000 kronor under ett beskattningsår är

befriade från moms. Det gäller om föreningen har en omsättning där beskattningsunderlaget inte

överstiger 80 000 kronor under ett beskattningsår eller under de två närmast föregående

beskattningsåren. Det är då frivilligt för föreningen att välja om den vill vara momsregistrerad.


Det betyder alltså att om omsättningen i vår samfällighetsförening skulle vara lägre än 80.000 kr så skulle

vi alltså vara momsbefriade.


//Styrelsen


312 visningar

Comments


Övriga inlägg:
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page